Moderaterna Osby Bli medlem

Vår politik

Osby - en attraktiv kommun

Osby kommun är en plats där människor föds och växer upp, studerar och arbetar, men också en plats dit människor flyttar. Varje invånare bär på sina tankar och idéer. Moderaterna är ett parti som fångar människors tankar om vad de vill åstadkomma och om vad kommunen ska vara för plats.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva och bo i! Vår viktigaste uppgift är att lyssna på invånarna och ha deras bästa i fokus – vi backar inte för de svåra frågorna!

Nedan kan du läsa mer om vår politik och vad vi vill verka för Osby kommun.

Hela vårt handlingsprogram för 22-26 hittar du här


Barn och utbildning

För att Osby kommun ska vara en bra plats att växa upp i måste våra barn och ungdomar få en bra start i livet!

En bra skolgång är avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Det krävs fokus på kunskap i skolan, och lugn och ro i klassrummet.

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• Ta tillvara på förskolebarns nyfikenhet och lust att lära genom att se till att vi har utbildad personal och en personaltäthet så alla barn blir sedda.

• I grundskolan behövs betyg tidigt för att se vilka barn som behöver extrahjälp för att få godkända betyg så de kan gå vidare till gymnasieskolan.

• Läsa-skriva-räkna satsningar till elever som inte lär sig tillräckligt och ett positivt bejakande av läxor och läxhjälp.

• Införa rörelsesatsningar i skolan – för att skapa en bättre studiemiljö i klassrummen och därigenom förbättra resultat.

• En ökning av behöriga lärare, som är grunden för att skapa rättvisa förutsättningar i klassrummen.

• Efter nio år i grundskolan ska alla elever uppnå gymnasiebehörighet

• Bibehålla hög kvalitet i gymnasieskolan. Alla elever som vill ska ha möjlighet att gå vidare till högre studier.

• Ha bra samarbete med näringslivet för de elever som efter gymnasiet vill ut i arbetslivet.Vård och omsorg

Äldreomsorgen i Osby har en hög kvalitet, och det vill vi behålla! Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.

En viktig aspekt för att skapa tilltro i all vård och omsorg är språket, att förstå och bli förstådd.

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• All personal som arbetar inom äldreomsorgen ska kunna svenska.

• Behålla fortsatt bra kvalité på våra äldreboenden.

• Fritidsaktiviteter som är anpassade även för äldre.

• Fler trygghetsboenden i kommunen.

• Stärka kompetensen inom demensvården.

• Säkerställa att lokalerna vi har i kommunen når upp till de krav verksamheten har för en säker vård.

• Ett varierat bostadsutbud för äldre nära centrum:

o Trygghetsboende

o Handikappanpassade hyresrätter

o Marklägenheter

o Bostadsrätter


Stark och stabil ekonomi

En god ekonomi är förutsättning för att kunna utveckla kommunen. Moderaterna har på bästa sätt alltid verkat för att kommunen ska vara väl fungerande med en stabil ekonomi.

Med ordning på ekonomin kan vi sänka skatten. En sänkt kommunalskatt gynnar alla skattebetalare, mer i plånboken ger ökad konsumtion. Lägre skatt är också en konkurrensfördel för kommunen. Vidare tenderar lägre skatt också öka värdet på fastigheter – dvs bättre avkastning på investerade pengar.

Moderaterna Osby vill verka för att:

• Sänka kommunalskatten.

• Stärka ekonomin genom att sluta genomföra onödiga investeringar och felprioriteringar.

• Investeringar planeras på längre sikt med en realistisk genomförande plan.

• Säkerställa att kommunen har tydliga riktlinjer på hur resurser skall användas.

• Våga prioritera samt bortprioritera.


Näringsliv

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor. Moderaterna kan och vill utveckla näringslivet!

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• Upphandlingar av kommunen och dess bolag ska, inom ramen för LOU/LUF, utformas på ett sådant sätt så att det lokala näringslivet vid varje tillfälle har möjlighet att offerera.

• Detaljplanerade områden finns klara för större och mindre etableringar.

• Infrastrukturen utformas på ett sådant sätt och är i ett sådant skick att transporter underlättas.

• Kommunen hjälper till vid lokalbehov.

• Skapa fler parkeringstillfällen i centrum.

• Kommunen ska prioritera ärenden gällande näringslivsfrågor.


Föreningsliv och fritid

Moderaterna vill skapa goda förutsättningar för föreningar, och för en attraktiv fritid, i Osby.

Fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god hälsa för medborgare, och förutsättningar för att kunna leva ett friskare liv högre upp i åldrar. Fysisk aktivitet är i ett långsiktigt perspektiv därför också viktigt för samhällsekonomin. Idrott gör också kommunen attraktiva för besökare och skapar positiva effekter för besöksnäringen.

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• Hjälpa föreningar att växa och marknadsföra sig.

• Återinföra föreningsdagen, där alla föreningar får möjlighet att visa sina verksamheter.

• Aktiv fritid för alla åldrar, t ex med fler motionsslingor och utegym.

• Vi vill att det ska anläggas en terrängbana för löpning med elljusspår.

• Vi är positiva till att det byggs en ny ishall i Osby


Trygghet i samhället

Moderaterna är partiet för lag och ordning! Samhället ska stå på medborgarnas och brottsoffrets sida. Den som blivit utsatt för ett brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ner direkt.

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• Arbeta förebyggande och tidigt fånga upp de barn och ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet.

• Säkra tryggheten med fler poliser synliga ute i samhället.

• Ökad möjlighet till kameraövervakning.

• Det ska göras trygghetsvandringar för att få fram åtgärder för att öka tryggheten.

• Kontinuerlig kontakt med organisationer etc. som dagligen rör sig ute i samhället för att få en aktuell bild av var det krävs åtgärder för att öka tryggheten.


Miljö

Människan och naturen samt dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Skogen är central för vår miljöpolitik och vi värnar äganderätten så att skogen kan brukar hållbart till nytta för klimat och miljön samt för framtida generationer.

Moderaterna Osby vill därför verka för att:

• Genomföra och utveckla beslutad Klimat och Energiplan.

• Installera solceller på kommunala fastigheter – klimatsmarta och ekonomismarta alternativ går ofta ”hand i hand”.

• Införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara trans- porter.

• Öka andelen närproducerad mat i våra skolor och på våra äldre- boenden.

• Upplåta parkeringar till elbilsparkeringar.


Osby kommuns organisation

•Vi vill säkra upp att alla inom kommunens organisation följer de delegationsordningar som finns framtagna och att kommunens bästa sätts före egenintressen.

•Vi vill säkra upp att alla chefer som anställs har rätt kompetens för att få en fungerande organisation.

•Vi vill verka för att kommunens ekonomi stärks genom att sluta genomföra onödiga investeringar och felprioriteringar.